Žalost i poremećaji žalosti

Teorijski kurs “Žalost i poremećaji žalosti” je deo programa “Muzikoterapija društvene zajednice” i predstavlja seriju od petnaest (15) teorijskih predavanja gde se izučava žalost i žalovanje kao biološki, psihološki, socijalni i kulturni fenomen. Kurs je namenjen profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja, zdravstvenim radnicima i saradnicima, profesionalnim muzikoterapeutima i kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije koji su u svakodnevnom kontaktu i rade sa ožalošćenim licima.

Autor kursa i predavač: Prim. dr sci med. Ranka Radulović

zalost i poremecaji zalosti

Cilj edukacije

 • brzo, rano i tačno postaviti dijagnozu “poremećaja produženog žalovanja” prema novoj klasifikaciji bolesti  ICD XI I DSM V –TR;
 • prepoznati druge kategorije gubitaka i njihove poremećaje, koji ostaju neprepoznati  ili dispergovani  pod okriljem drugih dijagnostičkih kategorija;
 • ispravno tretirati ovaj pomemećaj koji se ne leči lekovima;
 • motivisati zdravstvene radnike i saradnike, da se posebno edukuju za rad sa ožalošćenim licima;
 • razvijati specifične preventivne programe pod okriljem muzikoterapije društvene zajednice.

Sadržaj

Kurs se sastoji iz teorijske nastave koja je raspoređena u petnaest (15) tematskih celina/30 časova. Na kraju se dobije sertifikat o ostvarenom broju sati.

Šta ćete naučiti?

 • da razlikujete poremećaj produženog žalovanja od drugih psihičkih poremećaja;
 • da naučite karakteristike normalnog i patološkog žalovanja kod različih grupa ožalošćenih;
 • da razvijate kulturološku senzibilnost u vezi sa ožalošćenim;
 • da unapredite programe prevencije zaštite mentalnog zdravlja;
 • da unapredite istraživanja  u oblasti psihijatrije, psihoterapije i muzikoterapije;
 • da prevenirate vikarijsku traumatizaciju, sindrom izgaranja i sekudnarnu traumatizaciju.

Uslovi za upis:

 • završen (ili u toku) Medicinski fakultet/visoka zdravstvena škola ili
 • završen (ili u toku) fakultet društveno–humanističkog smera ili
 • završena (ili u toku) edukacija iz muzikoterapije ili psihoterapije

Šta posle?

Nakon završenog teorijskog kursa i položenog kolokvijuma, kandidat dobija sertifikat o realizovanom broju časova teorijske nastave.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze

 • prisustvo na 90% predavanja
 • aktivna diskusija
 • polaganje kolokvijuma 

Kome je namenjen?

 • zdravstvenim radnicima i saradnicima;
 • studenima odgovarajućih fakulteta;
 • profesionalnim muzikoterapeutima i psihoterapeutima;
 • kandidatima u edukaciji iz psihoterapije i muzikoterapije.

 
Kurs je obavezan za kandidate koji pohađaju program “Muzikoterapija društvene zajednice”.

Scroll to Top