Muzikoterapija društvene zajednice

Program “Muzikoterapija društvene zajednice” je deo kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije u kome se uči konkretna primena različitih muzikoterapijskih metoda u ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama, kao i u muzikoterapijskim savetovalištima.

Muzikoterapija društvene zajednice

Cilj edukacije:

Primena usluga muzikoterapije u vankliničkim okruženju, pod okriljem društvene zajednice.

Sadržaj

Program se sastoji iz tri modula koji se odnosi na primenu konkretnih muzikoterapijkih metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije u ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama, kao i u muzikoterapijskim savetovalištima.

Svaki modul se sastoji iz teorijske nastave, praktične nastave pod supervizijom.

Šta ćete naučiti?

 • postavljanje indikacije za primenu određenog metoda u vankliničkom settingu;
 • indikacije i specifičnosti primene muzikoterapije u školskim i predškolskim ustanovama;
 • indikacije i specifičnosti primene muzikoterapije u ustanovama socijalne zaštite: prihvatilištima, sirotištima, izbegličkim logorima, staračkim domovima i zatvorima;
 • indikacije i specifilčnosti primene muzikoterapije u muzikoterapijskim savetovalištima;
 • instrumente i način prospektivnog praćenja efekata primene određenog muzikoterapijskog metoda u vankliničkom okruženju.

Uslovi za upis:

 • Medicinski fakultet (specijalizacija iz psihijatrije) ili
 • Filozofski fakultet (smer psihologija) ili
 • edukacija iz psihoterapije ili
 • edukacija iz muzikoterapije;
 • završen uvodni kurs iz muzikoterapije (osim za profesionalne muzikoterapute);
 • završen program  “Metodološke osnove muzikoterapije” – najmanje tri od pet modula
 • završen teorijski kurs “Žalost I poremećaji žalosti”. 
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva; 
 • rad sa određenom pupulacijom pacijenata tj. klijenata.

Šta posle?

Nakon završetka edukacije kandidat dobije sertifikat gde je precIzno naveden broj ostvarenih sati teorijske nastave, praktična nastave, supervizije i rada na sebi.

Kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeut, a koji je završio sve obaveze za jedan ili više modula iz ovog programa, dobija sertifikat da može samostalno da primenjuju metode muzikoterapije u određenom vankliničkom okruženju, u statusu kandidata za muzikoterapeuta. U tom statusu ostaje do završetka kompletne edukacije iz muzikoterapije (za članove UMTS).

Materijal uključuje

 • štampani materijal
 • spisak literature

Obaveze

 • slušanje teorijske nastave
 • rad na sebi primenom metoda muzikoterapije
 • polaganje kolokvijuma
 • prirema kod kuće
 • tačno propisan broj sati praktične nastave
 • tačno propisan broj sati supervizije
 • završni ispit

Kome je namenjen

 • muzikoterapeutima,
 • psihijatrima,
 • psiholozima,
 • psihoterapeutima

Zašto da učite muzikoterapiju društvene zajednice?

 • da se posebno edukujete da primenjujete muzikoterapiju u ustanovama socijalne zaštite, školama, predškolskim ustanovama i muzikoterapijskim savetovalištima.
 • da doprinesete prevenciji nastanka bolesti.
 • da pomognete deci i odraslim da realizuju svoje postojeće ili preostale kapacitete.
 • da doprinesete rastu i razvoju pojedinca, porodice i društva u celini.

Sadržaj programa (moduli)

Scroll to Top