Uticaj muzike na psihu i telo čoveka

Teorijski kurs  “Uticaj muzike na psihu i telo čoveka” predstavlja seriju od 15 teorijskih predavanja gde ćete se upoznati sa muzikom kroz prizmu savremenih istraživanja iz oblasti različitih medicinskih disciplina.
uticaj muzike na telo coveka

Cilj edukacije

  • Da se upoznate sa muzikom kao fizičkim, biološkim, psihičkim i socijalnim agensom.
Autor programa i predavač: Prim. dr sci med. Ranka Radulović I saradnici.

Sadržaj

Kurs se sastoji iz teorijske nastave koja je raspoređena u petnaest (15) tematskih celina/30 časova. Na kraju se dobije sertifikat o ostvarenom broju sati.

Šta ćete naučiti?

  • Efekte muzike na različite psihičke i telesne funkcije.
  • Patološke fenomene vezane za muziku.

Uslovi za upis:

  • Završen ( ili u toku) Medicinski fakultet/visoka zdravstvena škola ili
  • Kandidati u edukaciji iz muzikoterapije, profesionalni muzikoterapeuti

Šta posle?

Nakon završenog teorijskog kursa i položenog kolokvijuma, kandidat dobija sertifikat o realizovanom broju časova teorijske nastave.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

  • štampani material
  • spisak literature

Obaveze

  • prisustvo na 90% predavanja
  • aktivna diskusija
  • polaganje kolokvijuma

Kome je namenjen

Zdravstvenim radnicima, kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije I profesionalnim muzikoterapeutima.

Kurs je obavezan za kandidate koji pohađaju program “Kliničke osnove muzikoterapije”.

Scroll to Top