Muzička medicina i muzikoterapija

Teorijski kurs  “Muzička medicina i muzikoterapija” predstavlja seriju od 30 teorijskih predavanja koja su namenjena zdravstvenim radnicima i saradnicima, profesionalnim muzikoterapeutima kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije koji su zainteresovani za razvoj, primenu i istraživanja u oblasti muzičke medicine i muzikoterapije.

Muzička medicina i muzikoterapija

Cilj edukacije

 • povećati svest stručne javnosti u vezi sa dometima i primenom muzičke medicine i muzikoterapije u svetu i našoj sredini;
 • podstaći angažovanje muzikoterapeuta pod okriljem zdravstvenog tima;
 • podstaći istraživanja u oboj oblasti

Autor kursa i predavač: Prim. dr sci med. Ranka Radulović i saradnici.

Sadržaj

Kurs se sastoji iz teorijske nastave koja je raspoređena u trideset (30) tematskih celina/30 časova. Na kraju se dobije sertifikat o ostvarenom broju sati.

Šta ćete naučiti?

 • Mogućnost primene muzičke medicine I muzikoterapije u različitim granama medicine.
 • Ulogu muzikoterapeuta u okviru zdravstvenog tima.

Uslovi za upis

 • Medicinski fakultet ili visoka strukovna zdravstvena škola ili;
 • edukacija iz muzikoterapije;
 • uvodni kurs “Teorijske osnove muzikoterapije”;
 • kandidat je prošao inicijali intervju i ima status kandidata u edukciji iz muzikoterapije UMTS ili druge nacionalne strukove asocijacije muzikoterapeuta.

Šta posle?

Nakon završenog teorijskog kursa i položenog kolokvijuma, kandidat dobija sertifikat o realizovanom broju časova teorijske nastave.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze

 • prisustvo na 90% predavanja
 • aktivna diskusija
 • polaganje kolokvijuma 

Kome je namenjen

Zdravstvenim radnicima, profesionalnim muzikoterapeutima i kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije UMTS.

Scroll to Top