Medicinske osnove muzikoterapije

Teorijski kurs “Medicinske osnove muzikoterapije” je deo programa „Muzička medicina“. Namenjen je kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije koji nemaju prethodno medicinsko obrazovanje.

Medicinske osnove muzikoterapije

Cilj edukacije

Cilj edukacije je da se dobiju predznanja i veštine  koje su neophodne za nastavak edukacije iz muzikoterapije, a koje se neophodne za profesionalne muzikoterapeute, koji su pridružena zdravstvena profesija.

Autor programa i predavač: Prim. dr sci med. Ranka Radulović i saradnici.

Sadržaj

Kurs se sastoji iz teorijske nastave koja je raspoređena u petnaest (30) tematskih celina/60 časova i šezdeset (60) časova opservacije.
Na kraju se dobije sertifikat o ostvarenom broju sati.

Šta ćete naučiti?

 • opšte informacije o zdravlju, bolesti, funkcionisanju zdravstvenog sistema,  zaštite;
 • muzikoterapijski pristup psihički i/ ili telesno oboleloj osobi;
 • psihičke i telesne funkcije  njhove poremećaje;
 • principe dijagnostike i lečenja;
 • hitna stanja i pružanje prve pomoći;
 • ulogu muzikoterapeuta u zdravstvenom sistemu.

Uslovi za upis:

 • status kandidata u edukaciji UMTS.

Šta posle?

Nakon završenog teorijskog kursa i položenog kolokvijuma, kandidat dobija sertifikat o realizovanom broju časova teorijske nastave.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze

 • prisustvo na 90% predavanja
 • aktivna diskusija
 • polaganje kolokvijuma 

Kome je namenjen?

Kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije, profesionalnim muzikoterapeutima i psihoterapeutima koji nisu po osnovnom obrazovanju zdravstveni radnici.
Scroll to Top