Bolesti kod muzičara

Teorijski kurs  “Bolesti kod muzičara” je deo programa “Muzička medicina”. Predstavlja seriju od petnaest (15) teorijskih predavanja gde ćete se upoznati sa najčešćim profesionalnim obolenjima koja se dešavaju u populaciji muzičara.

bolesti kod muzicara

Cilj edukacije

 • da se bolje razume specifičnost profesije;
 • da se poboljša lečenje profesionalnih muzičara;
 • da se smanje rizici obolevanja.

Autor programa i predavač: Prim. dr sci med. Ranka Radulović i saradnici.

Sadržaj

Kurs se sastoji iz teorijske nastave koja je raspoređena u petnaest (15) tematskih celina/30 časova. Na kraju se dobije sertifikat o ostvarenom broju sati.

Šta ćete naučiti?

 • etiologiju, kliničku sliku, lečenje i prognozu najčešćih profesionalnih bolesti muzičara, koje predstavljene po telesnim sistemima;
 • metode lečenja i prevencije psiholoških i telesnih poremećaja kod muzičara.

Uslovi za upis?

 • završen (ili u toku) Medicinski fakultet/visoka zdravstvena škola ili
 • završena (u toku) muzička akademija ili
 • završena (ili u toku) edukacija iz muzikoterapije ili psihoterapije.

Šta posle?

Nakon završenog teorijskog kursa i položenog kolokvijuma, kandidat dobija sertifikat o realizovanom broju časova teorijske nastave.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze

 • prisustvo na 90% predavanja
 • aktivna diskusija
 • polaganje kolokvijuma za kandidate u edukaciji iz MT

Kome je namenjen?

Zdravstvenim radnicima, profesionalnim muzikoterapeutima, kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije.

Kurs je obavezan za kandidate u edukaciji koji pohađaju program “Kliničke osnove muzikoterapije” i program “Muzikoterapija društvene zajednice”.

Scroll to Top