Muzička medicina

Program “Muzička medicina” je deo kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije u kome se izučava muzika u okviru medicinskih disciplina.

muzicka medicina

Cilj edukacije:

 • razvoj nove medicinske discipline koja će omogućiti proširenje usluga u domenu zdravstvene zaštite;
 • povećanje kvaliteta, a smanjenje troškova lečenja;
 • smanjenje stresa u zdravstvenom okruženju;
 • podsticaj za istraživanja i primenu muzike u različitim medicinskim disciplinama;
 • unapređenje u pružanju i kvalitetu zdravstvenih usluga kod profesionalnih muzičara;
 • zapošljavanje profesionalnih muzikoterapeuta u ustanovama zdravstvene zaštite.

Sadržaj

Program se sastoji iz više različitih kurseva koji se odnose razmatranje uticaja muzike na telo i psihu čoveka. Muzika se razmatra kao fizički, emocionalni i socijalni agens kroz prizmu bazičnih medicinskih disciplina.

Poseban fokus je stavljen na telo i bolesti kod muzičara, istraživanja o primeni muzike u različitim medicinskim disciplinama, mesto muzikoterapeuta u ustanovama zdravstvene zaštite. odnos muzičke medicine i muzikoterapije

Šta ćete naučiti?

 • razliku između muzičke medicine i muzikoterapije;
 • indikacije za primenu muzike u zdravstvenom okruženju;
 • indikacije za primenu muzike kod određenih bolesti i stanja;
 • teorijska znanja i veštine neophodne za angažovanje muzikoterapeuta u okviru zdravstvenog tima.

Uslovi za upis:

 • Medicinski fakultet ili visoka škola zdravstvene struke;
 • završena (ili u toku) edukacija iz muzikoterapije;       
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva. 

Šta posle?

Nakon završetka edukacije  kandidat dobije sertifikat gde je precizno naveden broj ostvarenih sati teorijske nastave, praktična nastave, supervizije i rada na sebi.

Sati programa se uračunavaju u sate kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze

 • redovno pohađanje teorijske nastave;
 • polaganje kolokvijuma;
 • tačno propisan broj sati praktične nastave;
 • završni ispit.

Kome je namenjen?

 • zdravstvenim radnicima;
 • muzikoterapeutima.

Zašto da učite muzičku medicinu?

 • da smanjite stres u zdravstvenom okruženju;
 • da poznajete i koristite efekte muzike u procesu lečenja;
 • da smanjite troškove lečenja;
 • da muzikoterapeut postane deo zdravstvenog tima;
 • da razvijate holistički, integrativni pristup zdravlju i bolesti;
 • da  otvorite nove pravce istraživanja;
 • da se unapredi prevencija nastanka profesionalnih bolesti i lečenje muzičara.
Modul 2

(Radulovic, R.)

Modul 3

(Radulovic, R.)

Modul 4

(Radulovic, R.)

Modul 5

(Radulovic, R.)

Scroll to Top