Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija (R. Radulović)

Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija (Radulovic, 1996)  je sastavni deo programa “Metodološke osnove muzikoterapije”. Predstavlja rekonstruktivni metod transpersnalnog dometa iz domena receptivne muzikoterapije koji se koristi u lečenju psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja, poremećaja zavisnosti i strukturalnih poremećaja, kao i ličnom razvoju zdravih osoba.

Za svaki muzikoterapijski sastanak muzikoterapeut priprema posebno odabranu muziku, koja pomaže pacijentu da pomoću vođenih fantazija, u budnom stanju, pristupi uzroku problema i ranim sećanjima.

Metod je prvi put predstavljen u magistarskoj tezi dr R. Radulović 1996. godine, kada je primenjen u lečenju depresivnih poremećaja. Rezultati ove studije se nalaze u Cochrane bazi.

Teorijska osnove ovog metoda se zasnivaju na tumačenjima prenatalne psihologije u vezi sa nastankom i poreklom psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja. Primena ovog metoda omogućava da se u terapiji postignu simptomatske i rekonstruktivne promene.

Pre početka praktične nastave, kandidati učestvuju u iskustvenoj grupi gde stiču vlastito iskustvo u primeni ovog metoda u radu na sebi.

Tokom praktične nastave kandidat spovodi individualni i grupni tretman prema protokolima za određenu grupu poremećaja.

Analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija

Cilj edukacije:

 • povećanje profesionalne kompetentnosti i veština profesionalnih muzikoterapeuta
 • obuka profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja za primenu ovog metoda

Šta ćete naučiti?

 • poziciju i razvoj metoda unutar spektra receptivne muzikoteraapije;
 • pristup klijentu i postavljanje indikacije za primenu metoda;
 • postavljanje psihodinamske dijagnoze pod okriljem prenatalne psihologije;
 • primenu metoda u različitom settingu, individualno, u grupi i online;
 • primenu metoda kod različitih psihijatrijskih i psihosomatskih poremećaja;
 • izbor muzike prema metodu analitičkog slušanja muzike – metodu vođenih fantazija.

Uslovi za upis:

 • Medicinski fakultet (specijalizacija iz psihijatrije) ili
 • Filozofski fakultet (smer psihologija) ili
 • edukacija iz psihoterapije ili
 • edukacija iz muzikoterapije;
 • završen uvodni kurs iz muzikoterapije (osim za profesionalne muzikoterapute);
 • završen kurs „Medicinske osnove muzikoterapije“ (osim za psihijatre);
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva; 
 • inicijalni intervju koji govori o podobnosti kandidata za ulazak u takvu vrstu školovanja.

Sadržaj

Šta posle?

Nakon završetka edukacije kandidat dobije sertifikat gde je precizno naveden broj ostvarenih sati teorijske nastave, praktične nastave, supervizije i rada na sebi.

Kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeut, a koji je završio sve propisane obaveze edukacije, primenjuje metod pod supervizijom dok ne stekne status kandidata za muzikoterapeuta UMTS, kada može samostalno da primenjuju metod, u skladu sa zakonom i reglativama UMTS.  U statusu kandidata za muzikoterapeuta ostaje do završetka kompletne edukacije iz muzikoterapije (za članove UMTS).

Zahtevi programa

 • Obavezno je članstvo u nacionalnoj strukovnoj muzikoterapijskoj organizaciji (Udruženju muzikoterapeuta Srbije  ili partnerskoj nacionalnoj muzikoterapijskoj asocijaciji (za kandidate koji žive u inostranstvu).

Preporučujemo za nastavak edukacije:

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature
 • zvučni materijali

Obaveze

 • redovni dolasci na časove teorije I supervizije
 • polaganje kolokvijuma
 • rad na sebi
 • rad sa pacijentima
 • prirema kod kuće
 • završni ispit
 • broj dana nedeljno u zajedničkom radu: 1

Kome je namenjen

 • muzikoterapeutima,
 • psihijatrima,
 • psiholozima,
 • psihoterapeutima

Zašto da učite analitičko slušanje muzike - metod vođenih fantazija (R.Radulović)?

Metod je indikovan u onim slučajevima kada pacijentu ne možete pomoći primenom suportativnih i reedukativnih psihoterapijskih metoda.

Omogućava da pristupite ranim sećanjima iz prenatalnog perioda, pa osim simptomatske, nudi i  mogućnost rekonstruktivne promene.

Indikovan je i u slučajevima transgeneracijskog prenosa traume.

Primenom metoda kod zdravih osoba dolazi do povećanja ego kapaciteta.

Obavezni delovi programa:

teorijska nastava

Teorijska nastava

prakticna nastava

Praktična nastava

supervizija

Supervizija

rad na sebi

Rad na sebi

Scroll to Top