Metodološke osnove muzikoterapije

Program “Metodološke osnove muzikoterapije” je deo kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije u kome se uči konkretna primena različitih muzikoterapijskih metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije.
Metodološke osnove muzikoterapije

Cilj edukacije

 • povećanje profesionalne kompetentnosti i veština profesionalnih muzikoterapeuta
 • obuka profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja za primenu jednog ili više muzikoterapijskih metoda

Sadržaj

Program se sastoji iz pet modula koji se odnose na konkretne metode iz domena aktivne ili receptive muzikoterapije čiji je autor Prim. dr sci med. Ranka Radulović.

Metodi koji se uče su nastali na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu i Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju u Beogradu; objavljeni su u magistarskoj i doktorskoj tezi autora, kao i drugim stručnim radovima i publikacijama, prezentovani su na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu; primenjuju se u kliničkoj praksi u ustanovama zdravstvene zaštite, kao i u vankliničkoj praksi, u ustanovama socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama i muzikoterapijskom savetovalištima.

Svaki modul se sastoji iz teorijske nastave, praktične nastave pod supervizijom i rada na sebi u iskustvenoj grupi.

Šta ćete naučiti?

 • pristup klijentu tokom prvog sastanka
 • postavljanje indikacije za primenu određenog metoda
 • primenu metoda individualno i u grupi
 • instrumente i način prospektivnog praćenja efekata primene određenog muzikoterapijskog metoda

Uslovi za upis

 • Medicinski fakultet (specijalizacija iz psihijatrije) ili
 • Filozofski fakultet (smer psihologija) ili
 • edukacija iz psihoterapije ili
 • edukacija iz muzikoterapije;
 • završen uvodni kurs iz muzikoterapije (osim za profesionalne muzikoterapute);
 • završen kurs „Medicinske osnove muzikoterapije“ (osim za psihijatre);
 • formalno završena muzička škola ili ispit iz muzičkih sposobnosti za kandidate koj upisuju modul 4 i modul 5;
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva; 
 • inicijalni intervju koji govori o podobnosti kandidata za ulazak u takvu vrstu školovanja.

Šta posle?

Nakon završetka edukacije  kandidati dobije sertifikat gde je precozno naveden broj ostvarenih sati teorijske nastave, praktična nastave, supervizije i rada na sebi.

Kandidati koji nisu profesionalni muzikoterapeuti,  a koji su završili sve obaveze edukacije za jedan ili više modula prema Pravilniku o edukaciji iz muzikoterapije UMTS,  primenjuju metod pod supervizijom dok ne steknu status kandidata za muzikoterapeuta UMTS, kada mogu samostalno da primenjuju metod, u skladu sa zakonom i regulativama UMTS.

U statusu kandidata za muzikoterapeuta ostaju do završetka kompletne edukacije iz muzikoterapije (za članove UMTS).

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature
 • zvučni materijal

Obaveze

 • slušanje teorijske nastave
 • rad na sebi primenom metoda muzikoterapije
 • polaganje kolokvijuma
 • prirema kod kuće
 • tačno propisan broj sati praktične nastave
 • tačno propisan broj sati supervizije
 • završni ispit

Kome je namenjen

 • muzikoterapeutima,
 • psihijatrima,
 • psiholozima,
 • psihoterapeutima

Zašto da učite metodološke osnove muzikoterapije?

 • da povećate svoja znanja i veštine
 • da proširite spektar indikacija i povećate broj klijenata.
 • da primenjujete muzikoterapiju u dijagnostici, terapiji, prevenciji, rehabilizaciji, stimulaciji telesnog, duševnog i duhovnog rasta i razvoja
 • da primenjujete muzikoterapijske metode suportativnom reedukativnog i rekonstruktivnog karaktera
 • da učite od rodonačelnika metoda

Sadržaj programa (moduli)

Scroll to Top