Savetovanje

Savetovanje predstavlja strukturisanu stručnu pomoć koju pruža specijalista koji je edukovan za određenu oblast.
U Hatorumu se obavlja psihodinamsko i muzikoterapijsko savetovanje građana i profesionalaca, pojedinaca, porodica i grupa, direktivno ili nedirektivno, jednokratno ili kao serija sastanaka.

savetovanje

Psihodinamsko savetovanje

Profesionalci i građani, deca i odrasli često doživljavaju stres, anksioznost i strah, žalost, ljutnju ili bes zbog okolnosti na koje nisu bili pripremljeni, za koje nisu edukovani, nisu dovoljno infomisani, na koje nekada ne mogu da utiču, ili koje ne umeju da reše, a koje ih ometaju u obavljanju redovnog posla ili životnih aktivnosti.

Nerazrešeni konflikti, nagomilani problemi slabe samopouzdanje, a jake emocije se tokom vremena pojačavaju, smanjuju efikasnost, a povećavaju rizik greške, povreda i obolevanja.

U otvorenoj komunikaciji pod okriljem sigurnog okruženja osoba koja dolazi na savetovanje će dobiti infomacije,  imati priliku da podeli teškoće,  brige, dileme, slabosti i probleme, da razume psihodinamiku, mehanizme odbrane, pronađe nove mogućnosti, optimalna i efikasna rešenja.

To će dovesti do povećanja adaptivnih kapaciteta kod pojedinca ili grupe i /ili profesionalnih kompetencija koje vode smanjenju stresa, anksioznosti, straha i umora, fokusiranju u realizaciji ciljeva, povećanju kvaliteta života i pružanja usluga.  

Psihodinamsko savetovanje

Savetovanje grupe saradnika, učenika ili članova porodice, koje se odnosi na konkretan problem ili situaciju, dovodi do poboljšanja komunikacije, razvoja kooperativnosti, koordinacije i kohezije, smanjenja tenzija, rešenja problema, napretka ili povećanja poslovnih rezultata. 

Psihodinamsko savetovanje profesionalaca se odnosi na prepoznavanje disfunkcionalnih mehanizama odbrane, konflikta, defekta i drugih fenomena koji dovode do sindroma izgaranja.

Savetovanje pojedinace i ciljnih grupa je usmereno na specifične problemi određene populacije građana,  psihodinamiku nastanka, razvoja i toka određenog poremećaja ili bolesti, grupnu dinamiku i fenomene.

Savetovanje ciljnih grupa se odnosi na podršku u stresnim situacijama – detekcija i savladavanje vanjskih i unurašnjih specifičnih uzroka stresa.

U  grupi profesionalnih muzičara pružamo podršku solistima i izvodžačima u okviru velike i male grupe, u cilju kooperativnosti, razvoja samopoštovanja i vrednovanja; razmatra se uticaj nesvesnog na odabir, reprodukciju i stvaranje muzike, pruža podrška posebno talentovanim koji su izloženi povećanim socijalnim zahtevima,  onima koji imaju problem treme, kao i onima koji su pod rizikom nastanka profesionalnih bolesti.

Učestalost sastanaka zavisi od individualnih ili grupnih potreba.

Muzikoterapijsko savetovanje

Muzikoterapijsko savetovanje je strukturisan sastanak ili serija sastanaka gde građani i profesionalci različitih usmerenja dolaze kod muzikoterapeuta u vezi pitanja koja se odnose na primenu muzike i muzikoterapije u procesu rasta i razvoja, rešavanja problema, realizacije određenog cilja, poboljšanju kvaliteta života, radnog okruženja i lečenja.

Muzikoterapijsko savetovanje građana je ciljana intervencija namenjena deci, odraslim i starim; obavlja se sa pojedincem, parom, porodicom, manjom ili većom grupom.

Najčešća pitanja sa kojima se srećemo u muzikoterapijskom savetovalištu su npr.

 • Koji muzikoterapijski metodi se primenjuju u lečenju određene bolesti ili poremećaja?
 • Kada muzikoterapiju primenujemo kod zdravih osoba, van ustanova zdravstvene zaštite?
 • Kako muzikoterapija pomaže kod razvojnih poremećaja, urođene ili stečene invalidnosti?
 • Kako se prati napredak u primeni muzikoterapije?
 • Kako možemo prepoznati zloupotrebu muzike i muzikoterapije?
 • Kako odabrati muzički instrument za Vaše dete?
 • Kakva vrsta muzike je korisna za bebe i malu decu?
 • Kako birate muzičke igre i igračke za malu decu?
 • Kako muzikoterapija podstiče vezivanje?
 • Kako prepoznati štetnu muziku?
 • Koja je razlike između muzičke pedagogije i muzikoterapije?
 • Kako napraviti indivdualni edukativni program i edukativni razvojni program?
 • Kako muzikom smanjiti stres?
 • Kako muzikom povećati produktivnost?
 • Kako odbrati muziku za određeni ambijent, situaciju ili događaj?
 • Kako muzikom pomoći pažnju, pamćenje i učenje?
 • Kako muzikom utičemo na raspoloženje?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo psihomotoriku?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo sluh i koncentraciju?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo govor i komunikaciju?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo orijentaciju?
 • Kako muzikoterapijom povećamo volju i motivaciju?
 • Kako muzikoterapijom utičemo na apetit?
 • Kako muzikoterapijom utičemo na telesne funkcije?
 • Kako muzikoterapijom smanjujemo bol?
 • Kako muzikoterapijom regulišemo spavanje?
 • Kako muzikoterapijom povećavamo libido?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo razvoj inkluzije?
 • Kako muzikoterapijom smanjujemo izolaciju?
 • Kako se muzikoterapijom borimo protiv stigmatizacije?
 • Kako se muzikoterapijom  borimo protiv zavisnosti?
 • Kako muzikoterapijom razvijamo moral kod dece?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo razumevanje?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo poštovanje i samopoštovanje?
 • Kako muzikoterapijom podstičemo razvoj socijalnih veština?
 • Kako muzikoterapijom smanjujemo agresiju?
 • Kako muzikoterapijom razvijamo lični identitet?
Scroll to Top