Iskustvena muzikoterapija

Iskustvena muzikoterapija predstavlja praktičnu primenu različitih metoda iz domena aktivne i receptivne muzikoterapije kod pojedinca ili grupe od strane edukovanog muzikoterapeuta.

Muzikoterapija predstavlja skup metoda koji koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a koje se koriste u ciju prevencije, diagnostike, terapije, rehabilitacije, podsticanja telesnog, duševnog i duhovnog rasta i razvoja.

Receptivna muzikoterapija predstavlja skup metoda gde se pomoću terapijskog odnosa klijenta ili grupe klijenata i muzikoterapeuta, slušanjem muzike postiže željeni psihološki ili telesni efekat.

Aktivna muzikoterapija predstavlja skup metoda gde komunikaciju i postavljeni muzikoterapijski zadatak, cilj i/ili promenu promenu postižemo pevanjem, sviranjem ili komponovanjem.

iskustvena muzikoterapija

Kome je namenjena iskustvena muzikoterapija?

Iskustvena muzikoterapija se može primenjivati kod dece, od prvog dana rođenja, pa sve do duboke starosti, kao i kod svih osoba, nezavisno od njihovih kognitivnih, motoričkih, verbalnih kapaciteta i stepena muzikalnosti.

Kod bolesnih osoba se primenjuje u pod okriljem zdravstvenih ustanova, u svim granama medicine, kod svih vrsta urođenih i stečenih poremećaja i invalidosti.

Kod zdravih osoba se koristi u prevenciji nastanka bolesti i u podsticanju telesnog, duševnog i duhovnog rasta i razvoja, a pod okriljem ustanova socijalne zaštite, škola, predškolskih ustanova i muzikoterapijskih savetovališta.

Kod koga primenjujemo muzikoterapiju u Hatorumu?

Hatorum je edukativni centar i savetovalište koje pruža plaćene muzikoterapijske usluge osobama žele da rade na prevenciji nastanka bolesti i na podsticanju telesnog, duševnog i duhovnog rasta i razvoja.

Klijenti koji su zainteresovani za iskustvenu muzikoterapiju, obično duže vremena žive i rade pod stresogenim okolnostima od kojih ne mogu da se sklone, osećaju stagnaciju u životu i radu, žele da povećaju svoje adaptivne kapacitete i kvalitet života, nisu zadovoljni postignućima, ne vole sebe, objektivno kasne u odnosu na druge osobe njihovog uzrasta, imaju problem vezivanja, neplodnosti, adaptacije, zavisnosti, preosetljivosti, komunikacije, nefokusiranosti, izolacije, hroničnog nezadovoljstva, ambivalencije, dosade, slabe motivacije, agresivnosti, rizičnog ponašanja, separacije, odbacivanja, usamljenosti, komplikovane žalosti.

Klijenti koji trebaju lečenje, pisanje nalaza ili uzimanje medikmentozne terapije se upućuju u zdravstvenu ustanovu.

Koje metode koristimo?

Muzikoterapijske metode mogu biti suportativnog, (re)edukativnog i rekonstruktivnog karaktera.

Primenjujemo metode koje su bezbedne, proverene u klinički i vankliničkim uslovima: metod muzičkog izbora, analitičko slušanje muzike – metod vođenih fantazija, analitičko slušanje muzike – metod art muzikoterapije, integrativnu muzikoterapiju, terapijsko pisanje pesama.

Kako ide procedura?

Nakon inicijalnog intervjua, u zavisnosti razloga dolaska, kapaciteta i sklonosti samog klijenta, postavlja se indikacija za primenu određenog metoda indvidualno ili u grupi.

Efekti primene se se prate tokom vremena, a nakon određenog broja sastanaka (obično12- 16) se zajednički sa klijentom (roditeljem ili grupom) razmatraju postignuti efekti primene muzikoterapije, pa se u vezi sa postavljenim ciljem završava ili nastavlja muzikioterapijski saradnja.

Individualna muzikoterapija

 • Deca 0-3
 • Deca 4-6
 • Deca rani školski uzrast
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stari

Grupna muzikoterapija

 • Deca
 • Deca 1-3
 • Deca 4-6
 • Deca rani školski uzrast
 • Adolescenti
 • Odrasli
 • Stari
Scroll to Top