Lični rast i razvoj

Hatorumov program „Rast i razvoj“ je usmeren na niz ciljanih i planiranih aktivnosti koje učenjem i muzikoterapijskim aktivnostima podstiču telesni, psihosocijalni i duhovni razvoj čoveka.

Osvajanje određenih telesnih, kognitivih, emocionalnih i socijalnih funkcija ne znači da je razvoj pojedinca završen u kvalitativnom smislu.

Na putu rasta, razvoja i sazrevanja smo stalno suočeni sa različitim gubicima. Adaptacija na krajeve, gubitke, koji mogu biti razvojni ili zadesni, kao i promene koje prate svaku životnu fazu i novi početak, su preduslov optimalnog razvoja, realizacije i samotranscendecije svakog pojedinca, od najranijeg uzrasta do starosti.

Učimo i sazrevamo do kraja života.

Lični Rast i razvoj

Ukoliko odustanemo od učenja iz bilo kog razloga, brzina kojom se razvija i menja naše okruženje će dovesti do stagnacije, nazadovanja, izolacije i potencijalne ugroženosti.

Zato većina ljudi uči. Na razne načine. Sami ili u grupi. Svako svojom brzinom.

Urođene i stečene bolesti, zadesni gubici, nesreće i negativne socijalne okolnosti mogu da slabe motivaciju, kompromituju učenje i usporavaju razvoj pojedinca, ali ne smeju da ga zaustave. Na putu rasta, razvoja i sazrevanja smo stalno suočeni sa različitim gubicima.

Cilj

Program „Rast i razvoj“ ima za cilj da pomogne pojedincu da realizuje svoje telesne, intelektualne, emocionalne, socijalne i profesionalne potencijale.

Zašto koristimo muzikoterapiju u procesu rasta i razvoja?

 • interuterini zvukovi su ključni faktor razvoja i komunikacije koja počinje već u prenatalnom periodu;
 • najduže se pamti se ono što je emocionalno obojeno;
 • muzika i muzikoterapija stimulišu rast razvoj i tela i mozga;
 • koristimo sinergističko dejstvo muzike i muzikoterapije kao biološkog, psihološkog i socijalnog  agensa;
 • pomoću metoda muzikoterapije možemo pristupiti svima, bez obzira na uzrast, telesne, kognitivne, verbalne i emocionalne kapacitete i stepen muzikalnosti.
 • muzikoterapija je lako dostupna i mođe se primeniti u bilo kom settingu tj vremenu i okolnostima;
 • primena muzikoterapijskih metoda i teorijski okvir prenatalne psihologije omogućavaju nove uvide, što je preduslov duševnog i duhovog rasta i razvoja.

Sadržaj programa

Program se sastoji iz nekoliko celina: psihoedukacije, savetovanja, supervizije, rada na sebi na časovima iskustvne muzikoterapije i sticanje ili povećanje muzičkih sposobnosti i veština.

Kome je namenjen

 • građanima svih uzrasta,
 • profesionalcima- zdravstvenim radnicima i saradnicima,
 • profesionalnim muzikoterapeutima i
 • kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije.

Realizator

Prim. dr sci med. Ranka Radulović i saradnici Hatoruma.

Scroll to Top