Primena muzikoterapije u psihijatriji

Modul “Primena muzikoterapije u psihijatriji” je deo programa “Kliničke osnove muzikoterapije” koji je namenjen kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije i profesionalnim muzikoterapeutima koji žele da se posebno edukuju kako da koriste metode muzikoterapije u lečenju psihijatrijskih poremećaja.

Primena muzikoterapije u psihijatriji

Cilj edukacije:

 • da profesionalni muzikoterapeuti i kandidati za muzikoterapeute budu posebno edukovani da uspešno primenjuju jedan ili više muzikoterapijskih metoda kod pacijenata sa psihijatrijskim poremećajem, individualno i u grupi.

Sadržaj

 • Teorijski kurs: petnaest (15) predavanja
 • Praktična nastava
 • Supervizija; četrdeset osam (48) sastanaka u grupi

Šta ćete naučiti?

 • istorijat primene muzikoterapije u lečenju psihijatrijskih poremećaja;
 • postavljanje indikacija i odabir muzikoterapijskog metoda;
 • instrumente praćenja efekata primene muzikoterapije.

Šta posle?

Nakon završetka edukacije kandidat dobije sertifikat o završenom modulu “Primena muzikoterapije u psihijatriji ” gde je precizno naveden broj ostvarenih sati u radu sa psihijatrijskim pacijentima.

Kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeut dobija status kandidata za muzikoterapeuta, što mu omogućava da samostalno primenjuje muzikoterapijske metode za koje je edukovan, kod ove populacije pacijenata.

U statusu kandidata za muzikoterapeuta ostaje do završetka kompletne edukacije iz muzikoterapije (za članove UMTS).

Uslovi za upis:

 • Medicinski fakultet (specijalizacija iz psihijatrije) ili
 • završena edukacija iz psihoterapije (nacionalni sertifikat izdat od strukovne organizacije i/ili univerzitetska diploma) ili
 • završena edukacija iz muzikoterapije (nacionalni sertifikat izdat od strukovne asocijacije i (ili univerzitetska diploma iz muzikoterapije);
 • završen uvodni kurs: “Teorijske osnove muzikoterapije” iz muzikoterapije (osim za profesionalne muzikoterapute);
 • završen program  “Metodološke osnove muzikoterapije” – najmanje  dva od pet modula (obavezan je najmanje jedan modul iz domena receptivne muzikoterapije);
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva; 
 • rad sa određenom populacijom pacijenata.
 • Filozofski fakultet (smer psihologija) ili

Zahtevi modula:

 • nakon završenog teorijskog kursa, kandidat u edukaciji polaže kolokvijum;
 • kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeut, stiče sertifikat o završenom
  programu i status kandidata za muzikoterapeuta, sa završenim individualnom
  terapijom 22 pacijenta i 10 grupa, uz omer dece i odraslih 50:50. Ukupan broj
  sastanaka za jednog pacijenta ili grupu 8-16;
 • na kraju završenih obaveza kandidat polaže završni ispit;
 • u slučaju da je kandidat u edukaciji UMTS za vreme pohađanja programa
  “Metodološke osnove muzikoterapije” primenjivao muzikoterapiju kod  pacijenata
  koji imaju psihijatrijski poremećaj, ti sati mu se uračunavaju i u sate ovog
  programa.

Preporučujemo za nastavak edukacije:

 • nakon završenog teorijskog kursa, kandidat u edukaciji polaže kolokvijum;
 • kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeut, stiče sertifikat o završenom programu i status kandidata za muzikoterapeuta, sa završenim individualnom terapijom 22 pacijenta i 10 grupa, uz omer dece i odraslih 50:50. Ukupan broj sastanaka za jednog pacijenta ili grupu 8-16;
 • na kraju završenih obaveza kandidat polaže završni ispit;
 • u slučaju da je kandidat u edukaciji UMTS za vreme pohađanja programa “Metodološke osnove muzikoterapije” primenjivao muzikoterapiju kod  pacijenata koji imaju psihijatrijski poremećaj, ti sati mu se uračunavaju i u sate ovog programa. 

Materijal uključuje:

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze:

 • redovni dolasci na časove teorije i supervizije;;
 • polaganje kolokvijuma;
 • rad sa pacijentima;
 • priprema kod kuće;
 • završni ispit;
 • broj dana nedeljno u zajedničkom radu: jedan (1)

Kome je namenjen?

 • kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije;
 • profesionalnim muzikoterapeutima;

Modul "Primena muzikoterapije u psihijatriji"

Modul je namenjen profesionalnim muzikoterapeutima i kandidatima u edukaciji iz muzikoterapije koji planiraju da se posebno edukuju za primenu muzikoterapije kod svih vrsta psihičkih i psihosomatskih poremećaja, kod dece i odraslih, individualno i u grupi.

Scroll to Top