Kliničke osnove
muzikoterapije

Program “Kliničke osnove muzikoterapije” je deo kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije, koji se sastoji iz više modula, u kojima se uči konkretna primena različitih muzikoterapijskih metoda u kliničkim uslovima, u određenoj grani medicine.
klinicke osnove muzikoterapije

Cilj edukacije

 • proširenje spektra usluga u okviru zdravstvene zaštite.
 • ciljana primena muzikoterapije u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilizaciji.
 • holistički, nestigmatizirajući, integrativni pristup pacijentu i lečenju
 • smanjenje troškova lečenja

Cena zavisi od modula

Sadržaj

Program se sastoji iz dva modula koji se odnose na primenu konkretnih muzikoterapijskih metoda iz domena aktivne i receptivne muzikotrapije u psihijatriji i u rehabilitaciji.

Svaki modul se sastoji iz teorijske nastave i praktične nastave pod supervizijom.

Šta ćete naučiti?

 • postavljanje indikacije za primenu određenog metoda kod konkretnih bolesti i stanja
 • primenu metoda individualno i u grupi kod određenih bolesti i stanja
 • Instrumente i način prospektivnog praćenja efekata primene određenog muzikoterapijskog metoda kod određenih bolest i stanja

Uslovi za upis:

 • Medicinski fakultet (specijalizacija iz psihijatrije) ili
 • Filozofski fakultet (smer psihologija) ili
 • edukacija iz psihoterapije ili
 • edukacija iz muzikoterapije;
 • završen uvodni kurs iz muzikoterapije (osim za profesionalne muzikoterapute);
 • završen program  “Metodološke osnove muzikoterapije” – najmanje dva od pet modula;  
 • članstvo u Udruženju muzikoterapeuta Srbije ili drugoj strukovnoj organizaciji muzikoterapeuta za kandidate iz inostranstva; 
 • rad sa određenom pupulacijom pacijenata.

Šta posle?

Nakon završetka edukacije kandidati dobije sertifikat gde je precIzno naveden broj ostvarenih sati teorijske nastave, praktična nastave, supervizije i rada na sebi.

Kandidat koji nije profesionalni muzikoterapeuti, a koji je završio sve obaveze propisane za jedan ili više modula iz ovog programa, dobija sertifikat da može samostalno da primenjuje metode muzikoterapije kod određene kategorije pacijenata u statusu kandidata za muzikoterapeuta. U tom statusu ostaje do završetka kompletne edukacije iz muzikoterapije (za članove UMTS).

Materijal uključuje

 • štampani material
 • spisak literature

Obaveze:

 • slušanje teorijske nastave
 • rad na sebi primenom metoda muzikoterapije
 • polaganje kolokvijuma
 • prirema kod kuće
 • tačno propisan broj sati praktične nastave
 • tačno propisan broj sati supervizije
 • završni ispit

Kome je namenjen?

 • muzikoterapeutima,
 • psihijatrima,
 • psiholozima,
 • psihoterapeutima

Zašto da učite program “Kliničke osnove muzikoterapije”?

 • da se posebno edukujete za primenu muzioterapije u odeđenoj oblasti medicine
 • da ciljano primenjujete muzikoterapijske metode kod određenih bolesti I stanja
 • da budete efikasniji u lečenju

Sadržaj programa (moduli)

Scroll to Top