Edukacija iz muzikoterapije

Edukacija iz muzikoterapije je napravljena u cilju formiranja kadra profesionalnih muzikoterapeuta, kao i primeni različitih muzikoterapijskih metoda od strane profesionalnih muzikoterapeuta i drugih specijalista iz domena mentalnog zdravlja.

Polaznicima nudimo široki raspon mogućnosti: uvodni kurs, niz teorijskih i ekspertskih kurseva, kao i kompletnu obuku za primenu jednog ili više različitih metoda aktivne i receptivne muzikoterapije, pod okriljem ustanova zdravstvene i socijalne zaštite, školskih i predškolskih ustanova i muzikoterapijskih savetovališta.

Pored toga, Hatorum sprovodi kompletnu obuku za profesionalne muzikoterapeute Udruženja muzikoterapeuta Srbije (UMTS). Oni se obučavaju da primenjuju više različitih metoda i tehnika muzikoterapije, individualno i u grupi, od najranijeg detinjstva do starosti, kod zdravih i bolesnih osoba, u svim granama medicine i kod svih kategorija urođenih i stečenih invalidnosti.

Edukacija iz muzikoterapije se sprovodi u skadu sa Pravilnikom o edukaciji iz muzikoterapije Udruženja muzikoterapeuta Srbije, a osnovu programa čine klinički I vanklinički provereni metodi čiji je autor Prim. dr sci med. Ranka Radulović.
Nastava se obavlja uživo i online, a sastoji od teorijske nastave, praktične nastave, supervizije i rada na sebi.

U Hatorumu možete da učite muzikoterapiju u skladu sa svojim aktuelnim potrebama, interesom i mogućnostima, prethodnom edukacijom, muzičkim sposobnostima i kapacitetima.

Zašto da učite muzikoterapiju?

Muzikoterapija je naučna oblast koja se razvija velikim koracima.

U Srbiji je muzikoterapija zakonski prepoznata kao zdravstvena usluga iz oblasti klasične medicine, koja je plaćena od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja.

Muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

Profesionalni muzikoterapeuti su deficitarna profesija.

Sadržaj

Teorijske osnove muzikoterapije
Uvodni kurs
Scroll to Top